فرآوری و اهدای قرنیه

بانک چشم مرکزی جمهوری اسلامی ایران دارای دو بخش اصلی مالی - اداری و فنی-تخصصی می‌باشد که هر بخش زیرنظر هیات مدیره و مدیرعامل بانک چشم انجام وظیفه می‌نمایند. قسمت فنی-تخصصی از بخش‌هاي تهیه بافت اهدایی، آزمایشگاه‌ فرآوری و نگهداری بافت، آزمايشگاه سرولوژی، پذیرش، ارسال و بخش کنترل کیفی تشکیل شده که تمام این بخش‌ها [...]