اساسنامه موسسه بانک چشم مرکزی جمهوري اسلامي ايران ثبت شده به شماره ۳۵۹۷

ماده ۱- نام: موسسه خیریه عام المنفعه غيرانتفاعي بانک چشم مرکزی جمهوري اسلامي ايران که در اين اساسنامه براي اختصار فقط بانک ناميده مي‌شود.

ماده ۲- اهداف: انجام تحقيقات و آموزشهاي لازم در جهت گسترش پيوند قرنيه و صلبيه و تهيه و نگهداري آن به شرح زير:

الف- تهيه و نگهداري چشم از جسد انسان به منظور تامين قرنيه و صلبيه مورد نياز بيماران محتاج به پيوند قرنيه يا صلبيه در تهران و در صورت امکان ارسال آن به ساير نقاط.

ب- آگاه نمودن مردم نسبت به ارزش والاي انساني و درماني چشم و تشويق به اهداي چشم خود پس از فوت.

ماده ۳- مدت: از تاريخ تشکيل سال ۱۳۶۷، به مدت نامحدود

ماده ۴- آدرس و نشاني: تهران- خيابان وليعصر (عج)- بالاتر از ميرداماد- اول بلوار شهيد هرمز ستاري- پلاک ۹۴- کد پستي ۱۹۶۸۹۵۳۱۴۶

ماده ۵- بانک خیریه عام‌المنفعه و غيرانتفاعي بوده و اهداف آن بر مبناي ماده ۲ و اصول زير استوار مي‌باشد.

۵-۱- همکاري با معاونت‌هاي درماني و آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در راستاي بهبود سلامت آحاد جامعه و امر آموزش پزشکي و همچنين مراکز پزشکي قانوني، وزارت دادگستري و انجمن پيوند اعضا ايران در جهت گسترش و تجهيز بانک براي تامين قرنيه يا صلبيه، مورد نياز بيماران محتاج به پيوند قرنيه و يا صلبيه در سراسر کشور.

۵-۲- ايجاد مرکز پژوهشي که پيش‌رفت‌ها و خدمات درماني موجود در امر پيوند قرنيه و يا صلبيه در کشورهاي پيشرفته و مترقي را در دسترس جراحان پيوند قرنيه قرار دهد و همچنين تشکيل کميته‌هاي پژوهشي و مشورتي علمي و دعوت از آگاهان اين رشته جهت کنفرانس در زمينه مربوطه

۵-۳- بالا بردن ميزان آگاهي پزشکان و مردم در مورد اهداف اين بانک و بيماراني که محتاج به پيوند قرنيه و صلبيه مي‌باشند از طريق برگزاري کنفرانس‌ها و انتشار نشريات و پخش اطلاعات از طريق رسانه‌هاي همگاني و غيره.

۵-۴- پژوهش و آموزش‌هاي لازم براي کمک به بالابردن کيفيت درمان بيماران نيازمند به پيوند قرنيه و صلبيه

۵-۵- ارتباطات خارجي با بانک‌هاي چشم ديگر کشورهاي جهان و مراکز علمي جهت بالابردن سطح علمي و عملي بانک چشم مرکزی

تبصره ۱- هر گونه ارتباط خارجي بعد از اجازه مراجع ذيربط خواهد بود.

ماده ۶- طرحها و برنامه‌ها و ساير اقداماتي که در اساسنامه پيش‌بيني و به نحوي به وظايف يکي از وزارتخانه‌ها يا سازمان‌هاي دولتي ارتباط دارد پس از کسب موافقت مراجع ذيربط به مرحله اجرا درخواهد آمد.

ماده ۷- منابع مالي و اقتصادي

الف- اعتبارات و کمکهاي سازمانهاي دولتي و خصوصي و کمکهاي بلاعوض اشخاص خير.

ب- وجوه اهدايي از طرف بيماران پيوند قرنيه و صلبيه به مرکز دريافت کننده قرنيه و يا صلبيه.

ج- استفاده از تسهيلات مالي و اعتباري از بانکها و موسسات اعتباري

د- سایر درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی وفق ماده ۱۸ اساسنامه

تبصره ۱- کليه وجوه دريافتي و اموال منقول و غيرمنقول که متعلق به بانک بوده و يا بعداً اهدا مي‌گردد منحصراً براي پيشرفت اهداف و اجراي مقاصد بانک اختصاص داده مي‌شود.

تبصره ۲- کليه درآمدها و عوايد به مصرف امور مذکور در ماده ۲، ۵ و۶ اين اساسنامه (اهداف موسسه) خواهد رسيد و موسسين و صاحبان سرمايه حق برداشت و يا تخصيص هيچ گونه سودي اعم از سود سهام يا سرمايه را نداشته و خود و وابستگان درجه يک آنها حق انجام معامله با بانک را ندارند.

تبصره ۳- کليه اموال اعم از منقول و غيرمنقول و ساير حقوق فرضيه، عرفيه، واقعيه و اعتبارات موجود به ثبت رسيده و يا نرسيده که همه ساله توسط هيات مديره تقويم شده و به تصويب هيات امنا رسيده، تحت عنوان سرمايه موسسه در تراز مالي منظور مي‌گردد.

ماده ۸- بانک داراي ارکان زير است:

الف- هيات موسس

ب- هيات امنا

ج- هيات مديره

د- بازرسان

ماده ۹- هيات موسس را افراد ذيل تشکيل مي‌دهند.

۱- آقاي دکتر سيدعليرضا مرندي

۲- آقاي دکتر هادي منافي

۳- آقاي دکتر سيدحميد سجادي

۴- آقاي دکتر جهانگير ملک نيازي

۵- آقاي دکتر يحيي ناصح

۶- آقاي دکتر محمدعلي جوادي

۷- آقاي دکتر سيدمحمدرضا کلانتر معتمدي

ماده ۱۰- شرح وظايف هيات موسس: تاسيس بانک چشم مرکزی

ماده ۱۱- هيات امنا از افراد ذيل تشکيل مي‌گردد:

۱- آيت‌اله حاج شيح حسن صانعي نماينده مقام معظم رهبري و رياست بنياد ۱۵ خرداد

۲- معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

۳- معاونت آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

۴- آقاي دکتر هادي منافي

۵- آقاي دکتر سيدمحمدرضا کلانتر معتمدي

۶- رياست کل مرکز پزشکي قانوني

۷- آقاي دکتر سيدعليرضا مرندي

۸- آقاي دکتر محمدعلي جوادي

۹- آقاي دکتر حسينعلي شهرياري

۱۰- آقاي دکتر فريدون نوحي

۱۱- آقاي دکتر احمدعلي نوربالا

۱۲- آقاي دکتر محمد زارع جوشقاني

۱۳- آقاي دکتر محمدرضا منصوري

۱۴- آقاي دکتر محسن کاظمي مقدم

۱۵- آقاي دکتر بهرام عين‌الهي

۱۶- آقای دکتر حسین ضیایی اردکانی

ماده ۱۲- اعضا بايستي داراي شرايط زير باشند:

الف- تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران

ب- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

ج- ملتزم به احکام اسلامي

د- عدم اشتهار به فساد

هـ- عدم وابستگي به ساواک منحله و ساير احزاب منحله

ماده ۱۳- اعضاي بانک و شعب وابسته به آن به نام بانک حق هيچگونه فعاليت سياسي تحت نام بانک را نداشته و نمي‌توانند به دسته‌جات و احزاب سياسي وابستگي داشته باشند.

ماده ۱۴- جلسه هيات امنا بانک چشم مرکزی جمهوري اسلامي ايران حداقل سالي دوبار تشکيل مي‌شود. يک بار حداکثر تا پايان تيرماه براي تصويب ترازنامه و رسيدگي به حسابهاي مالي سال قبل و يک بار در شش ماهه دوم براي تصويب بودجه و خط مشي سال آينده و ساير موضوعات که در دستور جلسه قرار دارد. در صورت ضرورت هيات امنا مي‌تواند جلسه فوق‌العاده تشکيل دهد.

تبصره ۱- جلسه فوق‌العاده به دعوت هيات مديره يا تقاضاي کتبي بازرسان تشکيل خواهد شد.

تبصره ۲- دستورجلسه و تاريخ و محل تشکيل جلسات هيات امنا اعم از عادي و فوق‌العاده در دعوتنامه‌اي که به وسيله رييس هيات مديره و مديرعامل ارسال مي‌شود تصريح مي‌گردد.

ماده ۱۵- وظايف و اختيارات هيات امنا به شرح زير است:

۱- رسيدگي و تصويب ترازنامه و صورتهاي مالي و استماع گزارش مديران و بازرسان قانوني بانک.

۲- تصويب ارجاع امور به داوري و صلح و سازش در امور مربوط به بانک با رعايت اصل ۱۳۹ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

۳- رسيدگي و تصويب بودجه سالانه بانک

۴- تصويب مقررات مالي و معاملاتي بانک و تعيين سقف مالي اختيارات هيات مديره، اخذ تصميم در مورد تاسيس شعبات

۵- تصويب مقررات استخدامي

۶- تعيين خط مشي کلي بودجه و ساير امور بانک چشم مرکزی در جهت رسيدن به اهداف مذکور فوق

۷- تعيين اعضا هيات مديره و بازرسين قانوني بانک چشم مرکزی، براي مدت دو سال

۸- تعيين حقوق و مزاياي مديرعامل و اعضا هيات مديره و دادن پاداش به تناسب

۹- تعيين حق‌الزحمه بازرسين

۱۰- انتخاب روزنامه براي درج آگهي‌هاي بانک چشم مرکزی

۱۱- ساير موضوعاتي که طبق قانون و مقررات مربوط به موسسات غيرانتفاعي در صلاحيت هيات امنا مي‌باشد از جمله تصويب اساسنامه و تغييرات آن

۱۲- تعيين اولويت استفاده از چشم در مواقعي که به عللي کمبود در تهيه چشم وجود دارد.

۱۳- فروش، اجاره، استيجاره، تبديل، ترهين و تمليک املاک و مستغلات تحت تملک موسسه، طبق ضوابط قانوني و ضوابط داخلي موسسه

ماده ۱۶- جلسات هيات امنا با حضور حداقل ۸ نفر از اعضا رسميت خواهد يافت و تصميمات با اکثريت آرا اعضاي حاضر در جلسه که بايد متضمن حداقل نصف + يک راي موافق باشد معتبر خواهد بود.

ماده ۱۷- هيات مديره مرکب از پنج نفر عضو اصلي و دو نفر علي‌البدل خواهد بود که توسط هيات امنا براي مدت دو سال انتخاب مي‌شوند و به صورت موظف انجام وظيفه مي‌نمايند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

در انقضا مدت مذکور تا انتخاب اعضا جديد هيات مديره و انجام مقررات قانوني، هيات مديره قبلي کماکان تا جانشيني هيات مديره جديد در سمت خود انجام وظيفه خواهند کرد.

ماده ۱۸- وظايف هيات مديره

جز درباره مسايلي که اتخاذ تصميم به موجب مقررات اين اساسنامه در صلاحيت هيات امنا يا مراجع بالاتر است، هيات مديره داراي کليه اختيارات لازم براي اداره امور بانک چشم مرکزی مي‌باشد، مشروط به اين که اقدامات آنها در حدود موضوع بانک و مصوبات هيات امنا بوده باشد، وظايف عمده آنها به شرح زير است:

۱- اتخاذ تصميم در مورد هر نوع امور مالي در حدود خط مشي‌هاي تعيين شده به وسيله هيات امنا

۲- تعيين برنامه هاي اجرايي در زمينه مصوبات هيات امنا و کليه امور بانک چشم مرکزی

۳- پيشنهاد خط مشي و بودجه سالانه بانک

۴- پيشنهاد مقررات مالي معاملاتي و استخدامي بانک چشم مرکزی به هيات امنا

۵- تصويب سازمان اداري بانک چشم مرکزی و ارايه آن به هيات امنا جهت تصويب نهايي

۶- نظارت بر حسن اجرا مصوبات

۷- تاييد پيشنهاد ارجاع امور به داوري و صلح و سازش در امور مربوط به بانک و درخواست تصويب آن از هيات امنا با رعايت اصل ۱۳۹ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

۸- افتتاح حساب و انسداد حسابهاي جاري و سپرده اماني و اعتباري نزد بانکها و موسسات داخلي

ماده ۱۹- جلسات هيات مديره حداقل ۴ بار در سال به دعوت رييس هيات مديره تشکيل خواهد شد، ليکن در مواقع لزوم رييس هيات مديره مي‌تواند هيات مديره را به تشکيل جلسه فوق‌العاده دعوت نمايد.

ماده ۲۰- براي رسميت جلسات هيات مديره حضور چهارپنجم اعضا ضروري است و تصميمات با اکثريت آرا خواهد بود.

ماده ۲۱- مديرعامل که رياست هيات مديره بانک را نيز به عهده خواهد داشت از بين اعضا هيات مديره و به پيشنهاد هيات مذکور و تصويب هيات امنا انتخاب خواهد شد.

مديرعامل بالاترين مقام اجرايي بانک بوده و علاوه بر اختيار استخدامي و اخراج کارکنان و تعيين حقوق و ترفيع آنان و به طور کلي انجام امور داخلي و اداري در حدود بودجه مصوب اساسنامه و آيين‌نامه‌ها و مقررات مربوطه، داراي وظايف و اختيارات زير خواهد بود.

۱- اجراي مصوبات هيات امنا و هيات مديره

۲- نمايندگي بانک در کليه مراجع با حق توکيل

۳- پيشنهاد ارجاع امور به داوري و صلح و سازش در امور مربوط به بانک به هيات مديره

۴- تعيين وظايف کارکنان بانک و در صورت لزوم تفويض قسمتي از اختيارات و حق امضا به مسئوليت خود به آنان

۵- تهيه ترازنامه و صورتهاي مالي بانک و تسليم آن به هيات مديره براي بررسي و تاييد و تقديم به هيات امنا

تبصره- کليه اوراق بهادار، چکها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و ساير اسناد تعهدآور با امضاي رييس هيات مديره و مديرعامل به اتفاق يکي از اعضا هيات مديره معتبر خواهد بود ولي مکاتبات اداري با امضا رييس هيات مديره و مديرعامل انجام خواهد شد.

مديرعامل و عضو صاحب امضا هيات مديره مي‌توانند با تصويب هيات مديره حق امضا خود را در موارد خاص يا به طور محدود به اشخاص ديگر واگذار نمايند که در اين صورت و در مورد چنين مدارکي حداقل دو امضا مجاز لازم خواهد بود ولي مکاتبات اداري با امضا مديرعامل يا يکي از افرادي که از طرف وي حق امضا دارند انجام خواهد شد.

ماده ۲۲- مديرعامل موظف است گزارش اقدامات انجام شده خود را در پايان هر شش ماه به هيات مديره تسليم نمايد و هيات مديره بايد در اولين جلسه نسبت به بررسي و اظهارنظر در مورد گزارش مزبور اقدام نمايد.

ماده ۲۳- سال مالي بانک از اول فروردين ماه هر سال شروع و در پايان اسفند همان سال ختم مي‌شود به غير از سال اول تاسيس که ابتداي آن تاريخ تشکيل بانک و آخر آن پايان همان سال است.

ماده ۲۴- هيات مديره بانک موظف است پس از انقضاي سال مالي و حداقل ۴۵ روز قبل از تشکيل مجمع عمومي عادي بانک ترازنامه و صورتهاي مالي و اقلام مربوطه و گزارش عملکرد بانک را تنظيم و تسليم بازرسين بانک نمايد.

وظايف و اختيارات بازرسين عبارت است از:

الف- رسيدگي به ترازنامه و صورتهاي مالي بانک و اظهانظر نسبت به آن

ب- بررسي گزارش سالانه هيات مديره و اظهانظر نسبت به آن

ج- ساير وظايف و اختياراتي که به موجب قانون مربوطه به عهده بازرسين گذاشته شده است. بازرسين حق مراجعه به کليه دفاتر و اسناد و مدارک بانک را دارند وليکن اقدامات آنها نبايد مانع عمليات جاري بانک گردد. بازرسين مکلف هستند هرگونه تخلف از مقررات قانوني يا اساسنامه بانک را که مشاهده مي‌کنند به هيات امنا گزارش نمايند.

بازرسين مي‌توانند براي انجام وظايف خود از خدمات کارشناسان و متخصصين داخل يا خارج بانک استفاده نمايند و مديرعامل مکلف است امکانات لازم را بر طبق نظر بازرسين در اختيار آنها قرار دهد.

ماده ۲۵- هيچ يکي از اعضا بانک اعم از هيات موسس، هيات امنا، هيات مديره، بازرسين حق هيچ گونه سرمايه گذاري (مالي) در بانک نداشته، صرفاً مي‌توانند با توجه به رعايت بند ۸ ماده ۱۵ به ازا خدمتي که انجام مي‌دهند. حقوق و يا حق‌الزحمه دريافت نمايند.

هيچگونه سهميه‌اي از اندوخته احتمالي موسسه غيرانتفاعي بانک عايد اعضا نخواهد شد و همچنين خود و وابستگان درجه يک آنها حق انجام هر گونه معامله‌اي را با بانک چشم مرکزی ندارند.

ماده ۲۶- انحلال بانک فقط با رعايت ماده ۳۲ اين اساسنامه ميسر است و لازم است مراتب در روزنامه رسمي انتشار يابد.

ماده ۲۷- هر گونه تغيير در اين اساسنامه پس از طي تشريفات لازم ميسر خواهد بود.

ماده ۲۸- نحوه تامين و توزيع چشم در بانک چشم مرکزی جمهوري اسلامي ايران منحصراً براساس آيين نامه‌اي خواهد بود که با همکاري کميته علمي توسط هيات مديره تهيه و به تصويب هيات امنا خواهد رسيد و منحصراً در اختيار چشم پزشکاني قرار داده خواهد شد که صلاحيت آنها به تصويب کميته علمي رسيده باشد. کميته علمي مرکب از ۵ نفر خواهد بود که به مدت د و سال در سمت فوق انجام وظيفه نموده و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

انتخاب اعضا کميته علمي توسط مديرعامل بوده که با حکم هيات مديره به سمت فوق منصوب خواهد شد و لازم است از بين پزشکاني که دوره پيوند قرنيه را در مراکز علمي مورد تاييد داخل يا خارج از کشور ديده‌اند صورت گيرد.

تبصره- احداث شعبه بعد از کسب مجوز با تاييد هيات امنا خواهد بود.

ماده ۲۹- بانک مي‌تواند به قدر کفايت نسبت به استخدام کارکنان مورد نياز اقدام نمايد.

ماده ۳۰- در يک شهرستان به شرط داشتن بخش پيوند قرنيه و متخصص قرنيه مي‌توان شعبه بانک چشم مرکزی تاسيس نمود.

تبصره ۱- حدود وظايف و نحوه فعاليت شعب براساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود که توسط مديرعامل تهيه و به تاييد هيات مديره مي‌رسد.

تبصره ۲- مراسلات و مکاتبات با امضا رييس هيات مديره و شعبه و مهر بانک چشم مرکزی شهرستان مربوطه معتبر خواهد بود.

ماده ۳۱- تغييرات در مفاد اساسنامه با امضا ۹ نفر از اعضا هيات امنا و بعد از ثبت در اداره کل ثبت شرکتها قابل اجرا خواهد بود.

ماده ۳۲- انحلال بانک چشم مرکزی مي‌تواند با تصميم حداقل ۹ نفر از اعضا هيات امنا صورت گيرد. در صورت تصميم به انحلال بانک چشم مرکزی هياتي به عنوان هيات تصفيه مرکب از سه نفر تشکيل و افراد مشخص شده اين هيات کليه مطالبات را دريافت و بدهيها را پرداخت و مانده دارايي را با اذن ولي فقيه و يا نماينده معظم له در سازمان حج و اوقاف و امور خيريه به يکي از موسسات عام‌المنفعه ديگر و يا به تشخيص وزارت امور اقتصادي و دارايي به يکي از وزارتخانه‌ها و يا موسسات و يا نهادهاي انقلاب اسلامي واگذار مي‌نمايند.

اين اساسنامه در ۳۲ ماده و ۱۰ تبصره در جلسه مورخ ۲۶/۹/۹۳ هيات امنا بانک چشم مرکزی جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيات امنا رسيده و جايگزين اساسنامه قبلي گرديد.