در این بخش نمونه های بافتی از چشم، پلک و حدقه چشم که از سایر مراکز درمانی یا تحقیقاتی ارجاع داده شده اند، تحت فرآوری، رنگ آمیزی و ارزیابی میکروسکوپی و در صورت لزوم ایمونوهیستوشیمی قرار می گیرند. به علاوه، بررسی سیتولوژیک و ایمونوسیتوشیمی مایعات داخل چشمی (زجاجیه و زلالیه) کار فوق تخصصی دیگری است که در این مرکز انجام می شود.

در بخش میکروب شناسی به عنوان زیرمجموعه بخش پاتولوژی نمونه های برداشته شده از ضایعات عفونی چشم تحت انواع رنگ آمیزی های میکروبی و کشت جهت تشخیص عامل میکروبی مربوطه قرار می گیرند.

خدمات بخش پاتولوژی و میکروب شناسی با همکاری فوق تخصص پاتولوژی چشم و پاتولوژیست جنرال ارائه می گردد.