کانفوکال میکروسکوپی تکنیکی مدرن، بدیع، و سریع برای بررسی ساختار سلولی لایه های مختلف قرنیه از خلفی ترین تا سطحی ترین آن است. تصاویری که به این طریق به صورت درلحظه (real time) و in vivo از قرنیه بیماران بدون نیاز به نمونه برداری بافتی تهیه می شود، تقریباً مشابه تصاویری است که میکروسکوپ نوری از مقاطع بافتی به صورت in vitro بدست می دهد. کاربردها و قابلیت های اسکن کانفوکال بسیار متعدد است. تصویربرداری از زخم های عفونی قرنیه و بررسی آن از جهت عوامل بیماریزای دخیل مثل قارچ، آمیب و نوکاردیا، تشخیص و ارزیابی انواع دیستروفی های قرنیه به ویژه دیستروفی های اندوتلیال فوکس، PPMD و ICE، کمک در تشخیص ماهیت رسوبات قرنیه، شمارش سلولهای اندوتلیال (اسپکولار میکروسکوپی)، شمارش و تعیین نحوه توزیع کراتوسیت ها، شمارش سلولهای لایه بازال اپیتلیوم، اندازه گیری ضخامت قرنیه، بررسی وضعیت سلامت شبکه عصبی ساب اپیتلیال و اعصاب استرومال، تعیین عمق کدورت های قرنیه، ارزیابی مرز واسط (interface) در پیوندهای لایه ای، بررسی وضعیت لنتیکول در پیوند لایه ای خلفی و تعیین شدت ماتی (haziness) در کدورت های قرنیه از جمله قابلیت های آن است. در تشخیص بدخیمی سلول سنگفرشی سطح قرنیه نیز از اسکن کانفوکال به عنوان مکمل نمونه برداری ایمپرشن سیتولوژی می توان استفاده کرد.

انجام اسکن کانفوکال و کار با دستگاه مربوطه نیازمند مهارت و تبحر ویژه است و فراتر از آن تفسیر یافته ها و تصاویر است که بدون کسب دانش تخصصی مربوطه امکانپذیر نیست.

بانک چشم مرکزی جمهوری اسلامی ایران پایگاه مرجع و فعالترین مرکز اسکن کانفوکال در کشور است که از سال ۱۳۸۳ تاکنون پذیرای بیماران ارجاعی از سراسر کشور بوده است. این خدمت ویژه در این مرکز توسط فوق تخصص های چشم پزشکی/ پاتولوژی چشم به بیماران ارائه می شود.