بانک چشم مرکزی جمهوری اسلامی ایران در کنار تمام فعالیت ها و خدمات دیگر خود، از هیچ تلاشی جهت انتقال دانش و تجربیات اساتید چشم پزشکی به جامعه علمی کشور به ویژه چشم پزشکان، دستیاران چشم پزشکی، دانشجویان پزشکی و اپتومتریست ها فروگذار نبوده است. کتب ارزشمند متعددی در حیطه چشم پزشکی (که لیست آن در پی خواهد آمد)، با تلاش اساتید این حوزه تألیف گردیده و با همت بانک چشم مرکزی جمهوری اسلامی ایران انتشار یافته است.