بیماری های مادرزادی و ارثی
دیستروفی غشای پایه اپیتلیالی
1.
#
در این دیستروفی الگوهای اثرانگشتی یا نقشه ای در سطح غشای پایه اپیتلیالی دیده می شوند. ذرات، کیست ها و نقطه هایی نیز ممکن است دیده شوند.
ديستروفی گرانولر
2.
#
در اين نوع ديستروفي استروماي قرنيه ما بين كدورت ها شفاف است و كدورت ها به ناحيه ليمبوس ادامه پيدا نمی كند .
دیستروفي ماكولر
3.
#
در اين نوع ديستروفي كدور تها تا ليمبوس ادامه م ييابند و استروماي ما بين آن ها كدر مي باشد .
ديستروفي لتيس
4.
#
با خطوط متعدد در استروماي قرنيه مشخص مي شود .
ديستروفي اندوتليالي فوكس
5.
#
با افزايش ضخامت قرنيه و ادم استروما ، چین های موجود در غشای دسمه و برجستگی هایی به نام گوتاتا در غشای دسمه مشخص می شود.
ديستروفي اندوتليالي توارثي مادرزادی
6.
#
در اين ديستروفي استروماي قرنيه ضخيم شده و نماي شيشه مات را به خود م يگيرد (CHED) .
حلقه پيري
7.
#
بین اين حلقه و ليمبوس يك ناحيه شفاف مشاهده مي شود.
دژنراسيون Terrien
8.
#
اين بيماري عمدتاً از قسمت فوقاني قرنيه شروع مي شود و به تدريج تمامي محيط قرنيه را درگير مي كند و با نازك شدن استروماي قرنيه و رسوب چربي در لبه پيشرونده آن مشاهده مي شود .
ندو لهاي متعدد سالزمن
9.
#
معمولا پس از التهاب قرنیه خصوصا کراتوکونژکتیویت فلیکتنولر یا تراخم به صورت ندول های برجسته سفید خاکستری در سطح قرنیه دیده می شود
كراتوپاتي نواري
10.
#
ناشي از رسوب كلسيم در استروماي سطحي که در ناحيه شكاف پلكي رسوب ميكند .