بافت فرآوری شده شامل قرنيه و اسکلرا به چهار صورت در اختیار مراکز قرار می‌گیرد.

الف) کره چشم که قرنیه آن توسط جراح جداسازی شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ب) قرنیه جدا شده توسط بانک چشم که شامل قرنيه و حاشیه کمی از صلبيه اطراف آن می‌باشد. قرنیه جدا شده داخل محلول مغذی نگه دارنده قرار می‌گیرد که حداکثر تا 2 هفته در دمای 4 درجه سانتی گراد قابل نگهداری است. از دو شکل فوق جهت انجام پیوند قرنیه به شکل نفوذی (کامل) و یا لایه‌ای قدامی استفاده می‌شود.

ج) قرنيه از پيش برش داده شده (Precut) جهت پیوند لایه‌ای خلفی. جهت تهیه بافت بدین منظور قبل از جداسازی قرنیه، در ضخامت آن برش ظریف حدود 400 ميکرون با دستگاه مخصوص (میکروکراتوم) ایجاد می‌شود که این نوع قرنیه جهت عمل پیوند لایه‌ای خلفی (دزک) استفاده می‌شود.

د) صلبيه که جهت اعمال جراحی آب‌سیاه و یا ترمیم نازک شدگی اسکلرا استفاده می‌شود که همان مراحل فرآوری قرنیه را شامل می‌شود.